*Lưu ý: Khoản cách tính từ trung tâm downtown hoặc từ vị trí định vị.